PRIVĀTUMA POLITIKA

PRIVĀTUMA POLITIKA

Privātuma politika

Mēs augstu novērtējam to, ka Jūs uzticat savus datus mums. Mēs cenšamies darīt visu, lai Jūsu datus apstrādātu pēc iespējas rūpīgi un droši.

Privātuma politikas mērķis ir paskaidrot, kā mēs veicam privāto datu apstrādi, ko Jūs norādiet, izmantojot Mājas lapu kineticsbeauty.com.

Privātuma politika veidota, balstoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK, Latvijas Republikas likumu ‘’Fizisko personu datu aizsardzības likums’’ un citiem fizisko personu datu aizsardzību reglamentējošiem noteikumiem. 

Politika tiek piemērota fizisko datu apstrādei, neatkarīgi no tā, kādā formā un vai vidē tiek iesniegti personas dati un kāds ir to ieguves avots.

Ņemot vērā, ka mēs nepārtraukti uzlabojam savu darbību, mēs paturām tiesības laiku pa laikam veikt izmaiņas šajā Politikā. Visas politikas iepriekšējās versijas tiek saglabātas un pieejamas pēc pieprasījuma.

1. INFORMĀCIJA PAR DATU KONTROLI

Šajā politikā noteikto datu kontroli veic Latvijā reģistrēts uzņēmums Kinetics Nail Systems SIA, Reģ.Nr.  40103297500, adrese: Kurzemes prospekts 3K, Rīga, LV-1067, Latvija.

KINETICS apņemas strādāt atbilstoši šajā Politikā noteiktajiem standartiem.

Jūs esat laipni aicināts sazināties ar mums, lai precizētu Jums aktuālos jautājums par KINETICS datu apstrādes procesu, izmantojot zemāk norādīto kontaktinformāciju.

2. KONTAKTINFORMĀCIJA SAZIŅAI PAR DATU KINETICS DATU APSTRĀDI

Korespondences adrese: Kurzemes prospekts 3K, Rīga, LV-1067, Latvia

E-pasts: [email protected]

3. KĀ JŪS TIKSIET INFORMĒTS PAR JŪSU DATU APSTRĀDI

Lai veicinātu caurspīdīgu datu apstrādi, KINETICS informē un skaidro, kādi personas dati tiek apstrādāti, veicot saimniecisko darbību un kā tie tiks izmantoti. Minētā informācija ir sniegta šajā Privātuma politikā.

Sīkdatņu izmantošana ir aprakstīta paziņojumā par sīkdatnēm.

Apstrādājot personas datus nolūkos, kas nav noteikti šajā Privātuma politikā, kā arī lai precizētu informāciju par atsevišķiem datu apstrādes nosacījumiem, KINETICS var informēt Jūs individuāli (piemēram, atsevišķā politikā vai citā dokumentā) ar paziņojumiem e-pastā vai sociālo tīklu platformās. Savstarpējās vienošanās ietvaros var tikt precizēti arī datu apstrādes aspekti. Šo informāciju var sniegt arī KINETICS personāls, skaidrojot to mutiski vai lūdzot iepazīties ar informāciju, kas norādīta konkrētos dokumentos.

4. DATU APSTRĀDES MĒRĶI

4.1. PERSONAS DATU APSTRĀDE SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS VEIKŠANAI UN LĪGUMSAISTĪBU IZPILDEI

4.1.1. Nereģistrēts lietotājs

Kādus personas datus apstrādā KINETICS?

Distances līguma noslēgšanai KINETICS ir nepieciešams iegūt un apstrādāt pasūtījuma veidlapā norādītos personas datus (identifikācijas informāciju un kontaktinformāciju), informāciju par iegādāto produktu, kā arī darījuma rezultātā radušos maksājumu informāciju, tai skaitā konta numuru, informāciju par kredītiestādi u.c. Ja Jūs nesniegsiet savus personas datus, distances līgumu noslēgt nebūs iespējams. Izveidojot kontu, tiek apstrādāti ievadītie dati, lai izveidotu un uzturētu kontu, tostarp, lai izveidotu un saglabātu vēlmju sarakstu un pirkšanas vēsturi (uz laiku līdz trim gadiem) un nosūtītu Jums informāciju, kas saistīta ar distances līguma izpildi, piemēram, informāciju par pasūtījuma izpildi, atjauninājumiem pasūtījumā. Ja nenorādīsiet savus personiskos datus, kontu nevarēsiet izveidot. 

Kāds ir personas datu apstrādes juridiskais pamatojums?

Datu apstrādes mērķis ir KINETICS saimnieciskās darbības nodrošināšana, tostarp līgumattiecību nodibināšana un izpilde, maksājuma administrēšana par precēm vai pakalpojumiem, KINETICS un trešo pušu likumīgo interešu nodrošināšana un aizsardzība, kas rodas saimnieciskās darbības rezultātā (piemēram, saziņa ar sadarbības partneriem, zaudējumu atlīdzināšana, parādu piedziņa), produktu un pakalpojumu kvalitātes uzlabošana.

Datu apstrāde ar mērķi nodrošināt, ka KINETICS saimnieciskā darbība tiek veikta, pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti 6. panta 1. punkta b), c) un f) apakšpunktu, t. i., apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu KINETICS piemērojamo juridisko pienākumu, kā arī nodrošinātu KINETICS un trešo personu likumīgās intereses (piemēram, lai organizētu KINETICS saimniecisko darbību, pārbaudītu gadījumus, kad saņemtas sūdzības par saņemto maksājumu, veiktu pēckontroli, kā arī nodrošinātu pierādījumus sūdzību vai prasību gadījumā).

Kam ir piekļuve personas datiem?

KINETICS pilnvarotajiem darbiniekiem saskaņā ar to amatu aprakstos norādīto darbības jomu, ievērojot datu aizsardzības un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības. Kā arī KINETICS sadarbības partneru darbiniekiem.

KINETICS var nodot personas datus revīzijas pakalpojumu sniedzējiem saskaņā ar pušu noslēgtā līguma noteikumiem, kā arī parādu piedziņas pakalpojumu sniedzējiem atsevišķos gadījumos.

Maksājumu procesu nodrošina sekojošas platformas:
makecommerce.lv
braintreegateway.com
paypal.com
 
Tas nozīmē, ka KINETICS nodod nepieciešamos personas datus šīm platformām, lai nodrošinātu maksājumu izpildi.

Personas datus var nodot tiesībsargājošām iestādēm, tiesai vai citām valsts un pašvaldību institūcijām, ja tas izriet no normatīvajiem aktiem un attiecīgās iestādes ir tiesīgas saņemt pieprasīto informāciju (piemēram, Valsts ieņēmumu dienests).

Likumīgo interešu aizsardzībai personas dati var tikt nodoti tiesai vai citām valsts iestādēm, iesniedzot pieteikumu pret personu, kas pārkāpusi KINETICS likumīgās intereses.

Mājas lapas darbības nodrošināšanai KINETICS sadarbojas ar procesoriem, kuriem var tikt nodoti personas dati un kuru juridiskā adrese dažos gadījumos var būt ārpus ES vai Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ). Šādos gadījumos dati tiks pārsūtīti uz trešo valsti. Pārsūtīšanas pamatā ir līgums ar sadarbības partneri, lai nodrošinātu pienācīgu personas datu aizsardzības līmeni.

Lai precizētu informāciju par individuāliem datu apstrādes nosacījumiem vai informāciju par Eiropas Komisijas piemērotiem drošības pasākumiem, vai arī lai iegūtu datu kopiju, KINETICS var informēt Jūs individuāli (piemēram, atsevišķā politikā vai citā dokumentā, ar paziņojumiem e-pastā vai savstarpēju vienošanos).

Kāds ir datu apstrādes periods?

KINETICS glabā un apstrādā datus tik ilgi, kamēr izpildās vismaz viens no šiem kritērijiem:

  • līdz Latvijas Republikas likumos noteiktā glabāšanas termiņa beigām (KINETICS ievēro visus īpašos likumus un noteikumus, kas nosaka tā pienākumu glabāt atsevišķus datus, piemēram, likums “Par grāmatvedību” nosaka pienākumu saglabāt informāciju par darījumiem vismaz piecus gadus);
  • vai noilguma termiņš prasības celšanai tiesā ir beidzies (Komerclikums nosaka trīs gadu termiņu);
  • līdz brīdim, kad attiecīgais jautājums ir pilnībā nokārtots un appelēšanas periods ir beidzies.

4.1.2. Reģistrēts lietotājs

Kādus personas datus apstrādā KINETICS?

Distances līguma noslēgšanai KINETICS ir nepieciešams iegūt un apstrādāt pasūtījuma veidlapā norādītos personas datus (identifikācijas informāciju un kontaktinformāciju), informāciju par iegādāto produktu, kā arī darījuma rezultātā radušos maksājumu informāciju, tai skaitā konta numuru, informāciju par kredītiestādi u.c. Ja Jūs nesniegsiet savus personas datus, distances līgumu noslēgt nebūs iespējams. Izveidojot kontu, tiek apstrādāti ievadītie dati, lai izveidotu un uzturētu kontu, tostarp, lai izveidotu un saglabātu vēlmju sarakstu un pirkšanas vēsturi (uz laiku līdz trim gadiem) un nosūtītu Jums informāciju, kas saistīta ar distances līguma izpildi, piemēram, informāciju par pasūtījuma izpildi, atjauninājumiem pasūtījumā. Ja nenorādīsiet savus personiskos datus, kontu nevarēsiet izveidot.

Nosūtot savu atsauksmi par Precēm, Jūsu vārds, Preču novērtējums un pārskats tiek publicēts Mājas lapā. Nepieciešamības gadījumā KINETICS var sazināties ar Jums pa tālruni vai elektroniski, lai atrisinātu ar šo pakalpojumu vai produktu saistītos jautājumus, par kuriem nosūtīta atsauksme.

Ja Jūs esat izveidojis kontu, izmantojot iespēju reģistrēties, izmantojot identifikāciju ar Jūsu Facebook profilu, Jūsu attēls samazinātā lielumā tiks publicēts kopā ar atsauksmi par Produktu vai pakalpojumu. Izmantojot trešo personu sniegtos pakalpojumus (Facebook u.c.), trešās personas tiek uzskatītas par nesaistītiem datu apstrādātājiem. KINETICS nav atbildīgs par šo uzņēmumu datu apstrādi. Tāpēc aicinām Jūs iepazīties ar šo uzņēmumu Privātuma politikām.

Izveidojot PRO kontu, Tev var tikt prasīta papildus informācija (sertifikāts, informācija par pabeigtajām apmācībām u.c.), kas apstiprina, ka esi nagu kopšanas speciālists. Šāds apstiprinājums ir nepieciešams, lai pārliecinātos, ka Tev ir pietiekamas zināšanas darbam ar Profesionāļiem (PRO) paredzētajiem produktiem. Iegūtā informācija tiks saglabāta līdz brīdim, kad konts tiks dzēsts no mājaslapas.

Kāds ir personas datu apstrādes juridiskais pamatojums?

Datu apstrādes mērķis ir KINETICS saimnieciskās darbības nodrošināšana, tostarp līgumattiecību nodibināšana un izpilde, maksājuma administrēšana par precēm vai pakalpojumiem, KINETICS un trešo pušu likumīgo interešu nodrošināšana un aizsardzība, kas rodas saimnieciskās darbības rezultātā (piemēram, saziņa ar sadarbības partneriem, zaudējumu atlīdzināšana, parādu piedziņa), produktu un pakalpojumu kvalitātes uzlabošana.

Datu apstrāde ar mērķi nodrošināt, ka KINETICS saimnieciskā darbība tiek veikta, pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti 6. panta 1. punkta b), c) un f) apakšpunktu, t. i., apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu KINETICS piemērojamo juridisko pienākumu, kā arī nodrošinātu KINETICS un trešo personu likumīgās intereses (piemēram, lai organizētu KINETICS saimniecisko darbību, pārbaudītu gadījumus, kad saņemtas sūdzības par saņemto maksājumu, veiktu pēckontroli, kā arī nodrošinātu pierādījumus sūdzību vai prasību gadījumā).

Kam ir piekļuve personas datiem?

KINETICS pilnvarotajiem darbiniekiem saskaņā ar to amatu aprakstos norādīto darbības jomu, ievērojot datu aizsardzības un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības. Kā arī KINETICS sadarbības partneru darbiniekiem.

KINETICS var nodot personas datus revīzijas pakalpojumu sniedzējiem saskaņā ar pušu noslēgtā līguma noteikumiem, kā arī parādu piedziņas pakalpojumu sniedzējiem atsevišķos gadījumos.

Personas datus var nodot tiesībsargājošām iestādēm, tiesai vai citām valsts un pašvaldību institūcijām, ja tas izriet no normatīvajiem aktiem un attiecīgās iestādes ir tiesīgas saņemt pieprasīto informāciju (piemēram, Valsts ieņēmumu dienests).

Likumīgo interešu aizsardzībai personas dati var tikt nodoti tiesai vai citām valsts iestādēm, iesniedzot pieteikumu pret personu, kas pārkāpusi KINETICS likumīgās intereses.

Mājas lapas darbības nodrošināšanai KINETICS sadarbojas ar procesoriem, kuriem var tikt nodoti personas dati un kuru juridiskā adrese dažos gadījumos var būt ārpus ES vai Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ). Šādos gadījumos dati tiks pārsūtīti uz trešo valsti. Pārsūtīšanas pamatā ir līgums ar sadarbības partneri, lai nodrošinātu pienācīgu personas datu aizsardzības līmeni.

Lai precizētu informāciju par individuāliem datu apstrādes nosacījumiem vai informāciju par Eiropas Komisijas piemērotiem drošības pasākumiem, vai arī lai iegūtu datu kopiju, KINETICS var informēt Jūs individuāli (piemēram, atsevišķā politikā vai citā dokumentā, ar paziņojumiem e-pastā vai savstarpēju vienošanos).

Kāds ir datu apstrādes periods?

KINETICS glabā un apstrādā datus tik ilgi, kamēr izpildās vismaz viens no šiem kritērijiem:

  • līdz Jūs izdzēšat savu klienta kontu;
  • līdz Latvijas Republikas likumos noteiktā glabāšanas termiņa beigām (KINETICS ievēro visus īpašos likumus un noteikumus, kas nosaka tā pienākumu glabāt atsevišķus datus, piemēram, likums “Par grāmatvedību” nosaka pienākumu saglabāt informāciju par darījumiem vismaz piecus gadus);
  • vai noilguma termiņš prasības celšanai tiesā ir beidzies (Komerclikums nosaka trīs gadu termiņu);
  • līdz brīdim, kad attiecīgais jautājums ir pilnībā nokārtots un appelēšanas periods ir beidzies.

Ja vēlaties uzzināt detalizētāku informāciju, sazinaties ar KINETICS izmantojot šīs politikas 2.punktā norādīto kontaktinformāciju. Ja saimnieciskās darbības nodrošināšanai un līgumsaistību izpildei KINETICS būs nepieciešams aizsargāt pārkāptās intereses, iesniegt pieteikumu tiesā u.c., visa informācija, kas saistīta ar konkrēto darījumu, tiks glabāta līdz galīgā izlīguma izpildes brīdim.

4.2. PIERAKSTĪŠANĀS KINETICS MĀRKETINGA KOMUNIKĀCIJAI

Kādus personas datus apstrādā KINETICS?

Ja Jūs esat nepārprotami piekritis saņemt mūsu mārketinga paziņojumus, tostarp jaunumus, mēs laiku pa laikam varam sazināties ar Jums ar informāciju par mūsu pakalpojumiem un jaunākajiem piedāvājumiem. Šajā nolūkā mēs varam apstrādāt Jūsu e-pasta adresi, kuru norādījāt, pierakstoties uz mārketinga komunikācijai.

Kāds ir personas datu apstrādes juridiskais pamatojums?

Data processing for the stated purpose is performed on the basis of Article 6 (1) (a) of the Regulation - the Data Subject has given consent to the processing.Kāds ir personas datu apstrādes juridiskais pamatojums?

Datu apstrādi norādītajam mērķim veic, pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu - datu subjekts ir devis piekrišanu apstrādei.

Ja vairs nevēlaties saņemt mūsu jaunumus, varat atcelt mūsu mārketinga e-pasta ziņojumu abonēšanu, noklikšķinot uz jums nosūtīto e-pasta ziņojumu saites - atcelt abonementu. KINETICS aptur komerciālu paziņojumu nosūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts Jūsu pieprasījums. Tomēr, lūdzu, ņemiet vērā, ka pieprasījumu apstrāde ir atkarīga no tehnoloģiju iespējām, tāpēc tā var ilgt līdz pat piecām darba dienām. Informācija par Jūsu piekrišanu tiek apstrādāta, pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu - apstrāde ir nepieciešama, lai nodrošinātu KINETICS likumīgās intereses - jāspēj pierādīt, ka datu subjekts ir piekritis apstrādei.

Kam ir piekļuve personas datiem?

KINETICS pilnvarotajiem darbiniekiem saskaņā ar to amatu aprakstos norādīto darbības jomu, ievērojot datu aizsardzības un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības. Kā arī KINETICS sadarbības partneru darbiniekiem.

Kāds ir datu apstrādes periods?

Mārketinga komunikācijas nolūkā mēs veicam Jūsu datu apstrādi tik ilgi, cik Jūs esat pierakstījies mārketinga komunikācijas saņemšanai.

Piekrišanas informāciju KINETICS uzglabā 5 gadus no piekrišanas atsaukšanas dienas.

4.3. SARAKSTES UN UZSKAITE

Kādus personas datus apstrādā KINETICS?

Izmantojot dažādas iespējas sazināties ar KINETICS rakstiski (pa e-pastu, pa pastu, izmantojot sociālos tīklus (Facebook, WhatsApp u.c.), informācija par konkrēto vēstuli, pieprasījumu, pieteikumu tiks saglabāta.

Kāds ir personas datu apstrādes juridiskais pamatojums?

Informācijas saglabāšana attiecībā uz saziņu un saturu tiek veikta, pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu, t.i., gadījumos, kad esat iesniedzis prasību vai pieprasījumu, kas uzliek par pienākumu KINETICS pārskatīt Jūsu pieprasījumu (piemēram, sūdzība, kas izriet no patērētāju tiesībām), datu apstrādes juridiskais pamats ir šis pienākums (piemēram, patērētāju tiesību aizsardzības prasību izpilde) un KINETICS un trešo personu likumīgo interešu apliecināšana (piemēram, lai izskatītu gadījumus, kad saņemtas sūdzības, kā arī lai nodrošinātu pierādījumus pret iespējamām prasībām vai uzlabotu produktu un pakalpojumu kvalitāti) datu apstrādes juridiskais pamats ir KINETICS likumīgās intereses. Korespondences uzskaite tiek glabāta, lai KINETICS saimniecisko darbību padarītu sistemātisku un panāktu komercdarbības mērķi - informēt par preču un pakalpojumu klāstu un piegādes noteikumiem.

Kam ir piekļuve personas datiem?

KINETICS pilnvarotajiem darbiniekiem saskaņā ar to amatu aprakstos norādīto darbības jomu, ievērojot datu aizsardzības un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības. Kā arī KINETICS sadarbības partneru darbiniekiem.

Personas datus var nodot tiesībsargājošām iestādēm, tiesai vai citām valsts un pašvaldību institūcijām, ja tas izriet no normatīvajiem aktiem un attiecīgās iestādes ir tiesīgas saņemt pieprasīto informāciju (piemēram, Valsts ieņēmumu dienests).

Likumīgo interešu aizsardzībai personas dati var tikt nodoti tiesai vai citām valsts iestādēm, iesniedzot pieteikumu pret personu, kas pārkāpusi KINETICS likumīgās intereses.

Attiecībā uz komunikāciju, izmantojot trešo personu sniegtos pakalpojumus (Facebook, WhatsApp, LinkedIn, twitter utt.), trešās personas tiek uzskatītas par nesaistītiem datu apstrādātājiem. KINETICS nav atbildīgs par šo uzņēmumu datu apstrādi. Tāpēc aicinām Jūs iepazīties ar šo uzņēmumu Privātuma politikām.

Kāds ir datu apstrādes periods?

KINETICS glabā un apstrādā datus tik ilgi, kamēr izpildās vismaz viens no šiem kritērijiem:

- līdz brīdim, kad attiecīgais jautājums ir pilnībā nokārtots un appelēšanas periods ir beidzies;

- tik ilgi, cik to atļauj piemērojamie tiesību akti.

4.4. DATU APSTRĀDE, KAS TIEK VEIKTA AR MĒRĶI VEICINĀT ZĪMOLA ATPAZĪSTAMĪBU, TOSTARP DALĪBA MASU MEDIJOS UN SOCIĀLAJOS TĪKLOS ATSPOGUĻOTOS PASĀKUMOS

Kādus personas datus apstrādā KINETICS?

KINETICS un tā sadarbības partneru organizētajos pasākumos, kā arī vietās, kur tiek veikti pasākuma foto un video ieraksti, dalībnieku un apmeklētāju foto un video attēli var tikt apstrādāti, šos attēlus saglabājot KINETICS arhīvā. Attēli un video materiāli var tikt izvietoti KINETICS administrētajā mājaslapā, sociālajos tīklos un citos KINETICS informatīvajos materiālos. Lai veicinātu zīmola atpazīstamību, KINETICS var izmantot arī komercdarbības laikā iegūto e-pasta adresi, lai sniegtu informāciju par jaunumiem un atjauninājumiem preču klāstā, aicinātu Jūs uz organizētajiem pasākumiem, kā arī informētu par izsludinātajām kampaņām vai konkursiem.

Kāds ir personas datu apstrādes juridiskais pamatojums?

Datu apstrāde ar mērķi atspoguļot KINETICS organizētos pasākumus masu medijos un sociālajos tīklos, lai nodrošinātu produktu atpazīstamību, kā arī lai sazinātos, izmantojot e-pasta adresi, personas datu apstrādi veic, pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu.

KINETICS ir likumīga interese atspoguļot savus organizētos pasākumus vai pasākumus, kuros tas piedalās, vai sniegt informāciju par tā pārstāvēto produktu īpašībām un kampaņām plašsaziņas līdzekļos un sociālajos tīklos, tādējādi nodrošinot pārstāvētā zīmola atpazīstamību. Izvēloties publicējamo informāciju, KINETICS vienmēr piemēro visaugstākos ētikas standartus, tādējādi cenšoties nodrošināt, lai publikācijas nepārkāptu Jūsu tiesības un brīvības. Vienlaikus KINETICS apzinās, ka tas, iespējams, nezina visus faktus un apstākļus; tādēļ, lai nodrošinātu godīgu datu apstrādi, tas neaizliedz Jums jebkurā laikā sazināties ar KINETICS, izmantojot Privātuma politikas 2.punktā norādīto kontaktinformāciju, lai Jūs varētu paust savus iebildumus pret datu apstrādi. Tajā pašā laikā KINETICS skaidro, ka, ja sadarbojaties dažādos publiskos pasākumos, piemēram, sniedzot intervijas, apzināti tiekot fotografēti un filmēti, tiek pieņemts, ka neiebilstat pret attiecīgās informācijas publiskošanu.

Kam ir piekļuve personas datiem?

KINETICS pilnvarotajiem darbiniekiem saskaņā ar to amatu aprakstos norādīto darbības jomu, ievērojot datu aizsardzības un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības. Kā arī KINETICS sadarbības partneru darbiniekiem.

Lai ievērotu godīgas datu apstrādes principu, KINETICS skaidro, ka, ņemot vērā apstākli, ka notikumu atspoguļošanas mērķis ir publicēt informāciju par KINETICS un tā pārstāvēto zīmolu, iegūtie materiāli būs publiski pieejami jebkurai trešajai pusei. Izmantojot trešo personu sniegtos pakalpojumus (Facebook, WhatsApp, LinkedIn, twitter utt.), trešās personas tiek uzskatītas par nesaistītiem datu apstrādātājiem. KINETICS nav atbildīgs par šo uzņēmumu datu apstrādi. Tāpēc aicinām Jūs iepazīties ar šo uzņēmumu Privātuma politikām.

 

Kāds ir datu apstrādes periods?

KINETICS plāno iegūto informāciju saglabāt nepārtraukti, piemēram, savā arhīvā, lai saglabātu informāciju par vēsturiskajiem notikumiem, kuros tas piedalījies.

5. JŪSU TIESĪBAS

5.1. Jums ir tiesības pieprasīt no KINETICS piekļuvi saviem personas datiem un saņemt precizējošu informāciju par to, kādi personas dati par Jums ir KINETICS rīcībā, kādā nolūkā KINETICS apstrādā personas datus, personas datu saņēmēju kategorijas (personas, kurām personas dati ir atklāti vai kurām tos paredzēts atklāt, ja tiesību akti un noteikumi konkrētajā gadījumā ļauj noteikt informāciju), kas attiecas uz attiecīgo periodu, kā arī to, kuri tiesību akti attiecas uz šo informāciju, un attiecībā uz kurām iestādēm ir atļauts sniegt šādu informāciju. 

5.2. Ja Jūs uzskatāt, ka KINETICS rīcībā esošā informācija ir novecojusi, neprecīza vai nepareiza, Jums ir tiesības pieprasīt labot savus personas datus. 

5.3. Jūs esat tiesīgs pieprasīt savu personas datu dzēšanu vai iebilst pret apstrādi, ja Jūs uzskatāt, ka personas dati ir apstrādāti nelikumīgi vai vairs nav nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kādiem tie ir savākti un/vai apstrādāti (izmantojot principu - tiesības “tikt aizmirstam”). 

5.4. Jūsu personas datus nedrīkst dzēst, ja ir nepieciešama personas datu apstrāde: 

5.4.1. KINETICS ir jāaizsargā Jūsu vai citas fiziskas personas vitāli būtiskas intereses, tai skaitā dzīvību un veselību; 

5.4.2. KINETICS ir jāīsteno vai jāaizsargā savas likumīgās intereses; 

5.4.3. Datu apstrāde ir nepieciešama saskaņā ar saistošajiem normatīvajiem aktiem.

5.5. Jums ir tiesības pieprasīt KINETICS ierobežot Jūsu personas datu apstrādi, ja pastāv kāds no šādiem apstākļiem:

5.5.1. Jūs apstrīdat personas datu precizitāti – uz laiku, kamēr KINETICS var pārbaudīt personas datu precizitāti; 

5.5.2. Datu apstrāde ir nelikumīga, un Jūs iebilstat pret personas datu dzēšanu un tā vietā pieprasāt ierobežot datu izmantošanu; 

5.5.3. KINETICS vairs nav vajadzīga datu apstrāde; tomēr dati ir nepieciešami, lai celtu, īstenotu vai aizsargātu likumīgas prasības;

5.5.4. Jūs esat iebildis pret apstrādi, kamēr nav pārbaudīts, vai KINETICS likumīgie iemesli ir svarīgāki par Jūsu likumīgajām interesēm.

5.6. KINETICS Jūs informēs pirms Jūsu personas datu apstrādes ierobežojuma atcelšanas.

5.7. Ja datu apstrādes pamatā ir piekrišana, Jūs esat tiesīgs atsaukt piekrišanu, kas dota datu apstrādei jebkurā laikā, informējot par to KINETICS. Tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, pamatojoties uz iepriekšēju piekrišanu konkrētajam mērķim, vairs netiks veikta. Piekrišanas atsaukšana neietekmē datu apstrādi, kas veikta laikā, kad Jūsu piekrišana bija derīga. Datu apstrādi, kas veikta uz citu juridisko personu pieprasījuma pamata (piemēram, saskaņā ar ārējiem normatīvajiem aktiem vai līgumu), nevar izbeigt, atsaucot piekrišanu.

5.8. Jūs varat iesniegt pieprasījumu attiecībā uz Jūsu kā datu subjekta tiesību izmantošanu:

5.8.1. rakstveida formā personīgi, uzrādot identifikācijas dokumentu;

5.8.2. nosūtot brīvas formas dokumentu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu uz e-pasta adresi:  [email protected] ;

5.8.3. Nosūtot brīvas formas parakstītu dokumentu pa pastu uz Privātuma politikas 2.punktā norādīto adresi.

Jūsu pienākums ir pēc iespējas precizēt savā pieprasījumā datumu, laiku, atrašanās vietu, papildu identifikatorus un citus apstākļus, kas varētu palīdzēt KINETICS izpildīt pieprasījumu.

5.9. IJa Jums nepieciešama vispārīga informācija, Jūs varat iesniegt pieprasījumu, izmantojot elektronisko pastu  [email protected]  bez elektroniskā paraksta.

5.10. Pēc Jūsu rakstiska pieprasījuma saņemšanas par datu apstrādes tiesību izmantošanu KINETICS:

5.10.1. pārbauda personas identitāti;

5.10.2. izvērtē pieprasījumu un rīkojas šādi:

  • ja KINETICS var nodrošināt pieprasījumu, tas veic to pēc iespējas ātrāk; 
  • ja Jūsu identificēšanai vai pieprasījuma veikšanai nepieciešama papildu informācija, KINETICS var pieprasīt papildu informāciju no Jums, lai varētu pareizi izpildīt pieprasījumu;
  • ja informācija ir izdzēsta vai persona, kas pieprasa informāciju, neesat Jūs vai personu nevar identificēt, KINETICS ir tiesības noraidīt pieprasījumu.

5.11. Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Latvijas Datu valsts inspekcijai, ja Jūs uzskatāt, ka KINETICS ir nelegāli apstrādājis Jūsu personas datus.

6. TREŠO PUŠU REKLĀMDEVĒJI UN SAITES UZ CITĀM TĪMEKĻA VIETNĒM

Kinetics Nail Systems mājas lapā var būt iekļauta trešo pušu reklāma un saites uz citām tīmekļa vietnēm un lietotnēm. Trešās puses reklāmdevēji var apkopot informāciju par Jums, kad izmantojat to saturu un pakalpojumus.

7.  BĒRNU DATI

KINETICS nepārdod savus produktus personām, kas jaunākas par 18 gadiem. Ja Jūs esat jaunāks par 18 gadiem, lūdzam Jūs izmantot mūsu Mājas lapu tikai ar vecāku vai aizbildņu līdzdalību.

Pēdējais atjaunošanas datums: 05.05.2020

PRODUKTS PAREDZĒTS PROFESIONĀĻIEM

Kas ir PRO produkts?

PRO produkts ir paredzēts klientiem, kas ir reģistrējušies kā PRO klienti, apliecinot savu sertifikāciju.

Kurš var iegādāties PRO produktu?

PRO produktus iegādāties var profesionāļi, sertificēti meistari, kuri var uzrādīt nepieciešamās izglītības apliecinājumu vai sertifikātu.

Kā kļūt par Pro klientu?

Lai reģistrētos kā PRO klients, tev ir nepieciešams izveidot savu klienta profilu un augšupielādēt sertifikātu.